Pravila nagradne igre »PREIZKUS SIMULATORJA ROSENBAUER«

(v nadaljevanju: pravila)

1. ORGANIZATOR IN IZVAJALEC NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre »PREIZKUS SIMULATORJA ROSENBAUER« (v nadaljevanju: nagradna igra) je Zavarovalnica Triglav d.d, Miklošičeva ulica 19, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: organizator, zavarovalnica).

Izvajalec nagradne igre je Pristop d.o.o, Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju izvajalec).

2. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so starejše od 18 let, imajo veljavno vozniško dovoljenje in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in je davčni rezident Republike Slovenije.

Uporabnik v nagradni igri sodeluje s sprejemom splošnih pogojev sodelovanja v nagradni igri, ki jih sprejme v elektronski prijavnici na koncu nagradnega kviza na spletni strani www.vozimse.si.

Stroške sodelovanja v nagradni igri nosijo udeleženci nagradne igre – to pomeni, da za prevzem nagrade potrebujejo priti ob dogovorjenem terminu na dogovorjeno mesto, t. j. 14. november 2021 v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. Uro se z udeležencem uskladi naknadno v telefonskem pogovoru.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na spletni strani Zavarovalnice Triglav – vozimse.si. Nadalje si organizator pridržuje pravico, da nagrad sploh ne podeli oz. da nagradno igro v katerikoli fazi odpove.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ali izvajalcu nagradne igre ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. V nagradni igri prav tako ne smejo sodelovati člani prostovoljnih gasilskih društev ali katerakoli druga oseba, katere udeležba bi povzročila konflikt interesov pri članih komisije za žreb.

3. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 12. 10. 2021 do 25. 10. 2021 do 10:00 ure.

4. NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija organizatorja in izboljšanje preventive na cestah ter ponuditi uporabnikom osveževanje znanja CPP.

5. POTEK NAGRADNE IGRE IN ŽREBANJE NAGRAJENCEV

V nagradni igri sodelujejo vsi, ki bodo v času nagradne igre na spletni strani www.vozimse.si rešili kviz »Test CPP: Posebne svetlobne oznake na vozilih« ter oddali svoje kontakte na koncu kviza in se s tem prijavili v žreb.

Žrebanje se izvede ob prisotnosti 3-članske komisije, in sicer bodo nagrajenci izbrani z naključnim žrebom. Žrebanje se opravi računalniško in ne bo javno. Po žrebanju komisija sestavi zapisnik o žrebu. Žrebanje se opravi 26. 10. 2021.

Nakup storitev organizatorja ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Prav tako ni pogoj, da je sodelujoči zavarovanec Zavarovalnice Triglav.

V kolikor sodelujoči izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, imajo enake možnosti dobiti nagrado. Večkratno sodelovanje uporabniku ne poveča možnosti pri žrebu.

6. NAGRADE

V nagradnem skladu je:

 • 5 x individualna vožnja na simulatorju intervencijskih in reševalnih vozil v vrednosti 150 evrov na kos, torej skupaj 750 EUR.

Ko se nagradni sklad izprazni, nagrade več niso na voljo. Nagrade ni mogoče zamenjati za katerokoli drugo nagrado, prav tako prenos nagrad na tretjo osebo ni možen.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi; da je sodelujoči v igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre; da je izvedba igre ali izpolnitev nagrade otežena ali onemogočena; ali iz kateregakoli drugega razloga po lastni diskreciji.

7. RAZGLASITEV NAGRAJENCA IN PREVZEM NAGRAD

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • da je v času trajanja nagradne igre pravilno sodeloval na način, opisan v 5. točki;
 • da je bil izbran v skladu s temi pravili;
 • da je v pisnem soglasju iz te točke podal pravilne podatke v zvezi z njim (ime, priimek, e-naslov, telefonska številka, leto opravljenega vozniškega izpita in datum poteka avtomobilskega zavarovanja) in davčno številko za namen podelitve nagrade in izpolnitev davčnih obveznosti v zvezi s podelitvijo nagrade, ki zavezujejo organizatorja.

O rezultatih nagradne igre bo organizator obvestil nagrajenca prek e-naslova in/ali telefona ter nagrajenca pozval k prevzemu nagrade. Izžrebanec je dolžan sporočiti (posredovati) tudi naslednje podatke: ime in priimek, naslov, davčna številka.

Udeleženec nagradne igre je seznanjen, da bo v primeru, da bo izžreban v nagradni igri, organizator na spletnem mestu vozimse.si in vsebovredu.si, medijskih sporočilih in naslednjih družbenih omrežjih organizatorja https://www.facebook.com/vozimse/ in https://www.facebook.com/TriglavGroup/ objavil podatke o njegovem imenu in priimku ter fotografije in videoposnetke z unovčenja nagrade, ki jih bosta posneta organizator in AMZS.

Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih te nagradne igre.

V primeru, da nagrajenec v roku 2 dni od prejema obvestila o nagradi ne sporoči svojih podatkov, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru organizator žrebanje ponovi, organizator pa je prost vsakršnih obveznosti do prvega izžrebanega nagrajenca.

V primeru, da nagrajenca ni mogoče obvestiti in/ali v primeru kršitve teh pogojev in/ali če se ugotovi, da nagrajenec ne želi izpolniti vseh obveznosti v skladu s temi pogoji in/ali se nagradi odpove in/ali se ne odzove na obvestilo o prejemu nagrade oziroma se ne priglasi k prevzemu nagrade, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec prav tako izgubi pravico do nagrade.

Nagrada se ne podeli:

 • če izžrebanec v roku 2 dni od obvestila o žrebu ne sporoči točnih in popolnih podatkov, opredeljenih v prvem odstavku tega člena;
 • če izžrebanec ne izpolnjuje pogojev glede sodelujočih, določenih v 5. členu teh Pravil;
 • če izžrebanec pisno izjavi voljo, da se nagradi odpoveduje.

V primerih, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena, organizator stopi v stik z rezervnim izžrebancem. Za rezervne izžrebance veljajo enaki roki in zahteve glede posredovanja soglasja in podatkov kot za prvega izžrebanca in kot so določeni v prvem odstavku te točke. Če rezervni izžrebanec pravočasno izpolni te zahteve, nagrado prejme rezervni izžrebanec.

V kolikor nihče, niti glavni izžrebanec niti noben rezervni izžrebanec, nagrade ne sprejme, se nagrada ne bo podelila.

8. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja/storitev pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade in zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ni odgovoren za morebitne tehnične težave, ki bi izžrebancu onemogočale pravočasen odziv, odgovor ali prejem sporočila, prav tako ni odgovoren za primer, da je sodelujoči v prijavni obrazec vpisal napačen, neveljaven ali nedelujoč elektronski naslov.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence na svoji spletni strani ali prek drugih javno dostopnih medijev.

V nobenem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo v zvezi z udeležbo, izvedbo ali neizvedbo predmetne nagradne igre ali iz katerega drugega razloga v zvezi s predmetno nagradno igro.

9. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Organizator bo bruto znesek prejete nagrade prijavil v napovedi za odmero dohodnine prejemnika v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini. Organizator se zavezuje plačati akontacijo dohodnine v višini 25 % od bruto vrednosti nagrade, določene v 5. členu teh pravil. Vse morebitne druge stroške, ki nastanejo iz naslova koriščenja nagrade, je dolžan nagrajenec poravnati sam. Višina nagrade in akontacija pa se dobitniku vštevata v letno odmero dohodnine. Nagrajenec je dolžan kot zavezanec za dohodnino (4. alineja 15. člena Zakona o dohodnini) organizatorju pisno predložiti natančne osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko, vse v roku določenem v 7. členu teh pravil. Če se prejemnik nagrade s plačilom davčnih obveznosti ne strinja ali če organizatorju pravočasno ne sporoči potrebnih podatkov, se šteje, da se je nagradi odrekel in od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do tega nagrajenca.

10. OBDELAVA IN VARSTVO PODATKOV

V zavarovalnici se zavedamo pomena človekove pravice do zasebnosti in odgovornosti družbe, kot upravljavca zbirk osebnih podatkov, zato varovanju osebnih podatkov, njihovi uporabi v skladu s predpisi in načeli dobre prakse ter obveščanju strank izkazujemo posebno pozornost. V nadaljevanju vam posredujemo pomembne informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov. S pristopom k tem pogojem, lahko zavarovalnica obdeluje vaše osebne podatke v skladu z določili tega poglavja pravil in temi pogoji. Zavarovalnica bo vaše osebne podatke obdelovala izključno za namene, ki so določeni v tem poglavju ter za namene, v katere ste posebej privolili.

Zavarovalnica bo ob izpolnitvi prijavnega obrazca od vas prejela naslednje podatke: ime, priimek, e-naslov, telefonska številka in leto opravljenega vozniškega izpita in datum poteka avtomobilskega zavarovanja.

Zavarovalnica navedene osebne podatke, s prijavnega obrazca obdeluje za naslednje namene:

 1. organizacija in izvedba nagradne igre,
 2. obveščanje nagrajenca o rezultatih nagradne igre,
 3. javna objava imena in priimka ter fotografij in videoposnetkov z unovčenja nagrade na spletnem mestu vozimse.si in vsebovredu.si, medijskih sporočilih in naslednjih družbenih omrežjih organizatorja https://www.facebook.com/vozimse/ in https://www.facebook.com/TriglavGroup/,
 4. posredovanje:
  • AMZS, družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu, d. d., Dunajska cesta 128a, SI-1000 Ljubljana za potrebe organizacije ter izvedbe vožnje na simulatorju,
  • Izvajalcu nagradne igre, družbi Pristop d.o.o, Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana, za namen kontaktiranja nagrajenca in seznanitve z vnovčenjem nagradne igre.
 5. davčna obdelava podatkov o nagrajenih udeležencih (v primeru nagrajenega udeleženca, ki želi nagrado prevzeti bo zavarovalnica obdelovala tudi naslov stalnega/začasnega prebivališča in davčno številko),
 6. namene obdelave, v katere boste oz. ste posebej privolili

Zavarovalnica vaše osebne podatke, ki jih obdeluje za namene iz 1.-4. točke prejšnjega odstavka, za ta namen hrani do zaključka nagradne igre; osebne podatke, ki jih obdeluje za namen iz 5. točke prejšnjega odstavka, za ta namen hrani do preteka zastaralnih rokov skladno z davčnimi predpisi; osebne podatke, ki jih obdeluje za namene iz 6. točke prejšnjega odstavka, pa za ta namen hrani do preklica privolitve z vaše strani razen če zakon za določene vrste osebnih podatkov določa drugače.

Družba Pristop, d.o.o., od organizatorja prejme vaše podatke (ime, priimek, e-naslov, telefonska številka) ter jih obdeluje izključno za namen kontaktiranja nagrajenca in seznanitve z vnovčenjem nagradne igre ter jih hrani do zaključka podelitve nagrad.

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje, oz. zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali info @triglav.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh Zavarovalnice www.triglav.si.

Nadzor na področju varstva osebnih podatkov izvaja Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v Zavarovalnici lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglav.si. Za informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov pri družbi Pristop, d.o.o., pa kontaktirajte nika.perovsek@renderspace.si.

Več informacij o varstvu osebnih podatkov v Zavarovalnici si lahko preberete v Politiki zasebnosti, objavljeni na spletnih straneh Zavarovalnice www.triglav.si.

11. KONČNE DOLOČBE

Pravila te nagradne igre so na voljo na spletni strani vozimse.si. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani vozimse.si.

12. VELJAVNOST PRAVIL

Pravila pričnejo veljati 10. 10. 2021 in veljajo do 25. 10. 2021.