Pravila in pogoji nagradne igre Osvežitvena vožnja z inštruktorjem 2022 (v nadaljevanju: pravila)

1. ORGANIZATOR IN IZVAJALEC NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre »Osvežitvena vožnja« (v nadaljevanju: nagradna igra) je Zavarovalnica Triglav d.d, Miklošičeva ulica 19, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju organizator). Izvajalec nagradne igre je Renderspace, Vilharjeva cesta 36, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju izvajalec). Izvajalec storitve, ki se podeljuje kot nagrada, pa je AMZS, d.d., Ljubljana.

Organizator nagradne igre ne prevzema odgovornosti za storitev, ki je predmet nagrade.

2. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so starejše od 60 let, imajo veljavno vozniško dovoljenje in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Uporabnik v nagradni igri sodeluje s sprejemom pravil sodelovanja v nagradni igri, ki jih sprejme v elektronski prijavnici na spletni strani vozimse.si/osvezitvena-voznja. Sklenitev zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav, d.d., ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Stroške sodelovanja v nagradni igri nosijo udeleženci nagradne igre – to pomeni, da za prevzem nagrade potrebujejo registriran avtomobil, veljavno vozniško dovoljenje in morajo priti ob dogovorjenem terminu na dogovorjeno mesto. Pred pričetkom vožnje bo učitelj vožnje AMZS preveril dokumente in tehnično brezhibnost vozila. V kolikor kateri izmed kriterijev ni dosežen in lahko ogroža varnost nagrajenca, učitelja ali ostalih udeležencev v prometu, lahko učitelj vožnje zavrne uro vožnje in nagrada ni podeljena. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na spletni strani Zavarovalnice Triglav – vozimse.si. V nagradni igri ne morejo sodelovati organizatorji, to so zaposleni v Zavarovalnici Triglav, d.d., ter druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

3. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 12. 6. 2022 30. 7. 2022 do 24:00 ure.

4. NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija organizatorja in izboljšanje preventive na cestah ter ponuditi uporabnikom osveževanje znanja CPP.

5. POTEK NAGRADNE IGRE IN ŽREBANJE NAGRAJENCEV

V nagradni igri sodelujejo vsi, ki bodo v času nagradne igre na spletni strani vozimse.si/osvezitvena-voznja oddali svoje kontakte in se s tem prijavili v žreb ali poslali veljavno pisno prijavnico z ustreznimi podatki. Žrebanje se izvede ob prisotnosti 3-članske komisije, in sicer bo datum žrebanja določen naknadno, prav tako tudi termini voženj. Žrebanje se izvede en teden po določitvi novih terminov voženj. Termini voženj se določijo, če/ko bodo zdravstvene razmerje v družbi in državi to dopuščale (izredne razmere zaradi epidemije COVID-19 virusa).

Žrebanje se opravi računalniško in ne bo javno. Po žrebu komisija sestavi zapisnik o žrebu. Nakup storitev organizatorja ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Prav tako ni pogoj, da je sodelujoči zavarovanec Zavarovalnice Triglav. V kolikor sodelujoči izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, imajo enake možnosti dobiti nagrado. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat. Večkratno sodelovanje uporabniku ne poveča možnosti pri žrebu.

6. NAGRADE

 • V nagradnem skladu je:
  150 x 50-minutna vožnja z učiteljem vožnje AMZS  ter 120-minutna prisotnost učitelja vožnje na v Centru vožnje na Vranskem , v vrednosti 40,00 EUR z DDV na enoto, torej v skupni vrednosti 6.000,00 EUR z DDV. Ko se nagradni sklad izprazni, nagrade več niso na voljo.
 • Nagrad, opredeljenih s temi pravili, ni mogoče zamenjati za katerokoli drugo nagrado, zamenjati za gotovino v višini vrednosti nagrade, prav tako prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Možnost prevzema oz izvedbe nagrade bo na treh lokacijah, in sicer v Ljubljani, Kranju in v Celju ter v Centru varne vožnje na Vranskem.. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če ugotovi, da je sodelujoči v igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.

7. RAZGLASITEV NAGRAJENCA IN PREVZEM NAGRAD

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • da je v času trajanja nagradne igre pravilno sodeloval na način, opisan v 5. točki; – da je bil izbran v skladu s temi pravili;
 • da je v pisnem soglasju iz te točke podal pravilne podatke v zvezi z njim (ime, priimek, e-naslov, telefonska številka, izbran kraj za vožnjo, leto rojstva, ali je zavarovanec Zavarovalnice Triglav, skadenca police za avtomobilsko zavarovanje).

O rezultatih nagradne igre bo organizator obvestil nagrajenca prek e-naslova in/ali telefona ter nagrajenca pozval, k prevzemu nagrade oz. potrditvi termina vožnje. Nagrajenec bo imel nato 4 dni časa, da se odzove in uskladi svoj termin vožnje.. V kolikor se nagrajenec ne bo odzval v določenem času, se smatra, da se nagradi odpoveduje. Udeleženec nagradne igre je seznanjen, da bo v primeru, da bo izžreban v nagradni igri, organizator na spletnem mestu vozimse.si in vsebovredu.si, medijskih sporočilih in naslednjih družbenih omrežjih organizatorja https://www.facebook.com/vozimse/ in https://www.facebook.com/TriglavGroup/ objavil podatke o njegovem imenu in priimku ter, da bo podelitev nagrad fotografirana in da bodo  lahko fotografije s podelitve nagrade objavljene na predhodno navedenih spletnih mestih in družbenih omrežjih.

Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih te nagradne igre. Če nagrajenec v 4 dneh od obvestila ne potrdi prevzema nagrade, organizator izbira naslednjega izžrebanca po seznamu rezervnih izžrebancev, organizator pa je do navedenega izžrebanega nagrajenca prost vsakršnih obveznosti. V primeru, da nagrajenca ni mogoče obvestiti in/ali v primeru kršitve teh pogojev in/ali če se ugotovi, da nagrajenec ne želi izpolniti vseh obveznosti v skladu s temi pogoji in/ali se nagradi odpove in/ali se ne odzove na obvestilo o prejemu nagrade oziroma se ne priglasi k prevzemu nagrade, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec prav tako izgubi pravico do nagrade.

Nagrada se ne podeli:

 • če izžrebanec v roku 4  dni od obvestila o žrebu ne sporoči točnih in popolnih podatkov, opredeljenih v prvem odstavku tega člena;
 • če izžrebanec ne izpolnjuje pogojev glede sodelujočih, določenih v 5. členu teh Pravil;
 • če izžrebanec poda pisno izjavi voljo, da se nagradi odpoveduje.

V primerih, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena, organizator stopi v stik z rezervnim izžrebancem. Za rezervne izžrebance veljajo enaki roki in zahteve glede posredovanja soglasja in podatkov kot za prvega izžrebanca in kot so določeni v prvem odstavku te točke. Če rezervni izžrebanec pravočasno izpolni te zahteve, nagrado prejme rezervni izžrebanec. V kolikor nihče, niti glavni izžrebanec niti noben rezervni izžrebanec, nagrade ne sprejme, se nagrada ne bo podelila.

8. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • morebitno neizpolnitev ali neustrezno izpolnitev storitve, ki predstavlja nagrado, s strani pogodbenih partnerjev – izvajalcev nagradne igre oz. pogodbenih partnerjev
 • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade in zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ni odgovoren za morebitne tehnične težave, ki bi izžrebancu onemogočale pravočasen odziv, odgovor ali prejem sporočila, prav tako ni odgovoren za primer, da je sodelujoči v prijavni obrazec vpisal napačen, neveljaven ali nedelujoč elektronski naslov. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence na svoji spletni strani ali prek drugih javno dostopnih medijev. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

9. OBDELAVA IN VARSTVO PODATKOV

Organizator oz. upravljavec osebnih podatkov, Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene od sodelujočih v nagradni igri (ime, priimek, e-naslov, telefonska številka, prijavljen kraj vožnje, datum rojstva , podatek o tem, ali je udeleženec zavarovanec Zavarovalnice Triglav, d.d., skadenca avtomobilskega zavarovanja), varoval v skladu z veljavno zakonodajo ter Politiko zasebnosti Zavarovalnice Triglav, d.d., ki je dostopna na povezavi https://www.triglav.si/politika-zasebnosti.

Podatki sodelujočih in nagrajencev v nagradni igri se obdelujejo, če s temi pogoji ni določeno drugače, na podlagi sprejema teh pravil, s čimer se med sodelujočim, organizatorjem in soorganizatorjem vzpostavi poslovno oz. pogodbeno razmerje v smislu točke (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Kdor sodeluje v nagradni igri, se s temi pravili seznani, da se zbrani osebni podatki hranijo pri pooblaščeni osebi pri organizatorju in pri izvajalcu nagradne igre le toliko časa, dokler se ne podelijo nagrade. Podatki se bodo hranili zgolj zaradi nagradne igre (organizacija in izvedba nagradne igre, obveščaje izžrebancev o rezultatih nagradne igre, razglasitev v skladu s tč. 7 teh pogojev, davčna obdelava) in se bodo takoj po podeljenih nagradah izbrisali, razen za potrebe izpolnjevanja davčnih predpisov v povezavi z akontacijo dohodnine. V kolikor bo organizator želel podatke hraniti dlje časa ali jih uporabiti za kakšne druge namene, bo sodelujoče dodatno prosil za privolitev, pri čemer bo podatke nadalje obdeloval na podlagi točke (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Podatki (ime, priimek in telefonska številka) se bodo v primeru, da bo prijavljeni kandidat izžreban, posredovali tudi AMZS učitelju vožnje – AMZS, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, Slovenija – za potrebe preveritve izpolnjevanja pogojev iz 5. točke teh pravil, organizacije ter izvedbe ure vožnje in treninga varne vožnje v Centru varne vožnje na Vranskem. Osebne podatke udeležencev bosta zbirala organizator in izvajalec nagradne igre.

Organizator je sklenil pogodbo z izvajalcem nagradne igre ter ga zavezal k varovanju osebnih podatkov. Osebne podatke o nagrajencih bo obdeloval tudi učitelj vožnje AMZS ter Center varne vožnje Vransko, ki bo preveril izpolnjevanje pogojev iz 5. točke teh pravil, glede česar so prav tako medsebojno urejena razmerja obdelave osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri lahko hkrati odda privolitev za namen trženja, kar pa ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. S privolitvijo prek vozimse.si/osvezitvena-voznja, lahko sodelujoči odda privolitev za vse načine trženja, ki se nanašajo na splošna obvestila in prilagojeno ponudbo Zavarovalnice Triglav in njenih pogodbenih partnerjev. Sodelujoči, ki na vozimse.si/osvezitvena-voznja obkljuka polje »DA« soglaša, da so njegovi osebni podatki (ime in priimek, e-pošta, telefonska številka) obdelujejo za vse načine trženja Zavarovalnice Triglav in njenih pogodbenih partnerjev (splošne, aktualne in posebne ponudbe, novice, vabila na prireditve, obvestila o nagradnih igrah, ugodnosti, ankete itd.), prilagajanje ponudb njegovim potrebam ter obveščanje po vseh komunikacijskih kanalih (navadna pošta, telefon, e-pošta, SMS, digitalni kanali itd.). Nagrajenci nagradne igre morajo za prejetje nagrade organizatorju podati osebne podatke (ime, priimek, naslov, datum rojstva) in davčno številko.

Organizator bo prejete podatke uporabil izključno in samo za namen podelitve, pošiljanja nagrade in za namen izpolnjevanja davčnih obveznosti. Osebni podatki nagrajencev se hranijo v skladu s časovnim obdobjem, kot ga določa davčna zakonodaja. Sodelujoči in nagrajenci v nagradni igri lahko podano privolitev za namen neposrednega trženja kadarkoli prekličejo in zahtevajo seznanitev, popravek, izbris osebnih podatkov, tako da svojo zahtevo pošljejo po pošti na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana ali pošljejo elektronsko sporočilo na e-naslov: sponzorstva@triglav.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Navedene pravice ter postopki varovanja in obdelave so podrobneje opredeljeni v Politiki zasebnosti Zavarovalnice Triglav, d.d., ki je dostopna na povezavi http://www.triglav.si/politika_zasebnosti/index. Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri organizatorju je dostopna na elektronskem naslovu: dpo@triglav.si.

10. KONČNE DOLOČBE

Pravila te nagradne igre so na voljo na spletni strani vozimse.si. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani vozimse.si.

11. VELJAVNOST PRAVIL

Pravila pričnejo veljati 12. 6. 2022 in veljajo do zaključka izvedbe nagradne igre