Pravila in pogoji nagradne igre Osvežitvena vožnja z inštruktorjem 2024 (v nadaljevanju: pravila)

1. ORGANIZATOR IN IZVAJALEC NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre »Osvežitvena vožnja« (v nadaljevanju: nagradna igra) je Zavarovalnica Triglav d.d, Miklošičeva ulica 19, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju organizator). Izvajalec nagradne igre je Renderspace, Vilharjeva cesta 36, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju izvajalec). Izvajalec storitve, ki se podeljuje kot nagrada, pa je AMZS, d.d., Ljubljana.

Organizator nagradne igre ne prevzema odgovornosti za storitev, ki je predmet nagrade.

2. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, ki želijo prejemati prilagojene ponudbe Zavarovalnice Triglav in Skupine Triglav in bodo za ta namen oddale privolitev na spletni strani https://vozimse.si/osvezitvena-voznja/prijava/ ob oddaji prijavnega obrazca. Če oseba privolitev prekliče pred zaključkom nagradne igre oz. v primeru, da je izžrebana, pred podelitvijo nagrade, ne izpolnjuje več pogojev za sodelovanje v nagradni igri in se njeno sodelovanje preneha.

Poleg tega izpolnjujejo še naslednje pogoje:

  • so starejše od 60 let,
  • imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
  • imajo veljavno vozniško dovoljenje in
  • imajo sklenjeno avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav v višini letne premije vsaj 100 evrov.

Uporabnik v nagradni igri sodeluje s sprejemom pravil sodelovanja v nagradni igri, ki jih sprejme v elektronski prijavnici na spletni strani https://vozimse.si/osvezitvena-voznja/prijava/.

Stroške sodelovanja v nagradni igri nosijo udeleženci nagradne igre – to pomeni, da za prevzem nagrade potrebujejo registriran avtomobil, veljavno vozniško dovoljenje in morajo priti ob dogovorjenem terminu na dogovorjeno mesto. Pred pričetkom vožnje bo učitelj vožnje AMZS preveril dokumente in tehnično brezhibnost vozila. V kolikor kateri izmed kriterijev ni dosežen in lahko ogroža varnost nagrajenca, učitelja ali ostalih udeležencev v prometu, lahko učitelj vožnje zavrne uro vožnje in nagrada ni podeljena. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na spletni strani Zavarovalnice Triglav – vozimse.si. V nagradni igri ne morejo sodelovati organizatorji, to so zaposleni v Zavarovalnici Triglav, d.d., ter druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

3. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 12. 6. 2024 do 30. 7. 2024.

4. NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija organizatorja in izboljšanje preventive na cestah ter ponuditi uporabnikom osveževanje znanja CPP.

5. POTEK NAGRADNE IGRE IN ŽREBANJE NAGRAJENCEV

K sodelovanju v nagradni igri bodo po elektronski pošti v času trajanja nagradne igre povabljeni vsi zavarovanci Zavarovalnice Triglav, ki so starejši od 60 let in imajo sklenjeno avtomobilsko zavarovanje v višini letne premije vsaj 100 evrov. V nagradni igri sodelujejo vsi, ki se bodo v času nagradne igre na spletni strani https://vozimse.si/osvezitvena-voznja/prijava/ prijavili v žreb. Žrebanje se izvede ob prisotnosti 3-članske komisije, in sicer do 10. avgusta 2024. Termini voženj bodo določeni naknadno.

Žrebanje se opravi računalniško in ne bo javno. Po žrebu komisija sestavi zapisnik o žrebu. V kolikor sodelujoči izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, imajo enake možnosti dobiti nagrado. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat. Večkratno sodelovanje uporabniku ne poveča možnosti pri žrebu.

6. NAGRADE

V nagradnem skladu je: 150 x 50-minutna vožnja z učiteljem vožnje AMZS ter 150 x 1-urna CPP predavanje v vrednosti 40,00 EUR z DDV na enoto, torej v skupni vrednosti 6.000,00 EUR z DDV. Ko se nagradni sklad izprazni, nagrade več niso na voljo.

Vrednost nagrade (50-min vožnja z učiteljem vožnje AMZS) ne presega 42 EUR z DDV, zato se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

Nagrad, opredeljenih s temi pravili, ni mogoče zamenjati za katerokoli drugo nagrado, zamenjati za gotovino v višini vrednosti nagrade, prav tako prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Možnost prevzema oz. izvedbe nagrade bo na šestih lokacijah, in sicer v Celju, Trbovljah, Kranju, Kopru, Ljubljani in Murski Soboti. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če ugotovi, da je sodelujoči v igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.

7. RAZGLASITEV NAGRAJENCA IN PREVZEM NAGRAD

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki je v času trajanja nagradne igre pravilno sodeloval na način, opisan v 5. točki.

O rezultatih nagradne igre bo po izvedenem žrebanju organizator obvestil nagrajenca prek e-naslova in/ali telefona. Nagrajenec bo imel nato 4 dni časa, da se odzove in uskladi svoj termin vožnje (če termini voženj še ne bodo znani, se bodo le-ti usklajevali naknadno). V kolikor se nagrajenec ne bo odzval v določenem času, se šteje, da se nagradi odpoveduje.

Udeleženec nagradne igre je seznanjen, da bo v primeru, da bo izžreban v nagradni igri, organizator na spletnem mestu vozimse.si in vsebovredu.si, medijskih sporočilih in naslednjih družbenih omrežjih organizatorja https://www.facebook.com/vozimse/, https://www.facebook.com/TriglavGroup/ https://www.instagram.com/triglavgroup/ in https://www.youtube.com/@TriglavGroup lahko objavil podatke o njegovem imenu in priimku ter, da bo podelitev nagrad fotografirana in da bodo lahko fotografije s podelitve nagrade objavljene na predhodno navedenih spletnih mestih in družbenih omrežjih.

Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih te nagradne igre. Če nagrajenec v 4 dneh od obvestila ne potrdi prevzema nagrade, organizator izbira naslednjega izžrebanca po seznamu rezervnih izžrebancev, organizator pa je do navedenega izžrebanega nagrajenca prost vsakršnih obveznosti. V primeru, da nagrajenca ni mogoče obvestiti in/ali v primeru kršitve teh pogojev in/ali če se ugotovi, da nagrajenec ne želi izpolniti vseh obveznosti v skladu s temi pogoji in/ali se nagradi odpove in/ali se ne odzove na obvestilo o prejemu nagrade oziroma se ne priglasi k prevzemu nagrade, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec prav tako izgubi pravico do nagrade.

Nagrada se ne podeli:

  • če izžrebanec v roku 4 dni od obvestila o žrebu ne sporoči točnih in popolnih podatkov, opredeljenih v prvem odstavku tega člena;
  • če izžrebanec ne izpolnjuje pogojev glede sodelujočih, določenih v 5. členu teh Pravil;
  • če izžrebanec poda pisno izjavi voljo, da se nagradi odpoveduje.

V primerih, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena, organizator stopi v stik z rezervnim izžrebancem. Za rezervne izžrebance veljajo enaki roki in zahteve glede posredovanja soglasja in podatkov kot za prvega izžrebanca in kot so določeni v prvem odstavku te točke. Če rezervni izžrebanec pravočasno izpolni te zahteve, nagrado prejme rezervni izžrebanec. V kolikor nihče, niti glavni izžrebanec niti noben rezervni izžrebanec, nagrade ne sprejme, se nagrada ne bo podelila.

8. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • morebitno neizpolnitev ali neustrezno izpolnitev storitve, ki predstavlja nagrado, s strani pogodbenih partnerjev – izvajalcev nagradne igre oz. pogodbenih partnerjev,
  • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade in zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ni odgovoren za morebitne tehnične težave, ki bi izžrebancu onemogočale pravočasen odziv, odgovor ali prejem sporočila, prav tako ni odgovoren za primer, da je sodelujoči v prijavni obrazec vpisal napačen, neveljaven ali nedelujoč elektronski naslov. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence na svoji spletni strani ali prek drugih javno dostopnih medijev. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

9. OBDELAVA IN VARSTVO PODATKOV

Organizator oz. upravljavec osebnih podatkov, Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, se zavezuje, da bo tako že pridobljene kot na novo pridobljene osebne podatke sodelujočih v nagradni igri (ime, priimek, datum rojstva, e-mail, telefonska številka, naslov), varoval v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ter Politiko zasebnosti Zavarovalnice Triglav, d.d., ki je dostopna na povezavi https://www.triglav.si/politika-zasebnosti.

Podatki sodelujočih in nagrajencev v nagradni igri se obdelujejo, če s temi pogoji ni določeno drugače, na podlagi sprejema teh pravil, s čimer se med sodelujočim, organizatorjem in soorganizatorjem vzpostavi poslovno oz. pogodbeno razmerje v smislu točke (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Podatki (ime, priimek in telefonska številka) se bodo v primeru, da bo prijavljeni kandidat izžreban, posredovali tudi AMZS učitelju vožnje – AMZS, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, Slovenija – za potrebe preveritve izpolnjevanja pogojev iz 5. točke teh pravil, organizacije ter izvedbe ure vožnje in treninga varne vožnje v Centru varne vožnje na Vranskem. Osebne podatke udeležencev bosta zbirala organizator in izvajalec nagradne igre.

Organizator je sklenil pogodbo z izvajalcem nagradne igre ter ga zavezal k varovanju osebnih podatkov. Osebne podatke o nagrajencih bo obdeloval tudi učitelj vožnje AMZS ter Center varne vožnje Vransko, ki bo preveril izpolnjevanje pogojev iz 5. točke teh pravil, glede česar so prav tako medsebojno urejena razmerja obdelave osebnih podatkov.

Osebni podatki, zbrani za namen organizacije in izvedbe nagradne igre, obveščanja izžrebancev in razglasitev v skladu s tč. 7, se hranijo pri organizatorju in pri izvajalcu nagradne igre le toliko časa, dokler se ne podelijo nagrade.

Organizator bo osebne podatke, zbrane za namen obveščanje o ponudbah produktov Zavarovalnice Triglav, d.d., in produktov Skupine Triglav s sedežem v Republiki Sloveniji, prilagojenih ugotovljenim potrebam in željam posameznika, obdeloval do preklica s strani posameznika.

Sodelujoči in nagrajenci v nagradni igri lahko podano privolitev za namen pošiljanja prilagojenih ponudb Zavarovalnice Triglav, d.d. in Skupine Triglav kadarkoli prekličejo in zahtevajo seznanitev, popravek, izbris osebnih podatkov, tako da svojo zahtevo pošljejo po pošti na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana ali pošljejo elektronsko sporočilo na e-naslov: info@vozimse.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri organizatorju je dostopna na elektronskem naslovu: dpo@triglav.si. Navedene pravice ter postopki varovanja in obdelave so podrobneje opredeljeni v Politiki zasebnosti Zavarovalnice Triglav, d.d., ki je dostopna na povezavi https://www.triglav.si/politika-zasebnosti, o varstvu osebnih podatkov izvajalca dogodka AMZS pa v Politiki zasebnosti na spletnih straneh AMZS: https://www.amzs.si/politika-zasebnosti.

10. KONČNE DOLOČBE

Pravila te nagradne igre so na voljo na spletni strani vozimse.si. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani vozimse.si.

11. VELJAVNOST PRAVIL

Pravila pričnejo veljati 12. 6. 2024 in veljajo do zaključka izvedbe nagradne igre.

Ljubljana, 12. 6. 2024, Zavarovalnica Triglav